محل برگزاري: مركز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي

تاريخ برگزاري: 27-29 آذر