محل برگزاري: مركز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي

تاريخ برگزاري: 8-10 آبان

وبسایت: http://new.green-gold.ir