محل برگزاري:پژوهشكده فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاري:16-18 اسفند

وبسایت:http://traditionalmedicine.ir/